EFT

WHH

 

Technika

Emocjonalnej

Wolności

 

 

UZDRAWIANIE
CAŁYM
SERCEM

EFT - Warsztaty, trener rozwoju osobistego

 

żródło: Instytut EFT http://instytuteft.com/badania_eft.html

Przegląd niektórych badań

© Tłumaczenie: Katarzyna Dodd
Źródło: www.EFTdownunder.com

"Ocena terapii meridianowej, Technik Emocjonalnej Wolności (EFT), w redukowaniu fobii małych zwierząt", Journal of Clinical Psychology, Volume 59, Number 9 
(September 2003) pp. 943-966

Steve Wells, Katrhryn Polglase, dr Henry B. Andrews, dr Patricia Carrington i dr Harvey A. Baker przeprowadzili kontrolowane badanie naukowe w Curtin University w Australii Zachodniej w latach 1999-2000. Badania pokazały, że pojedyncza 30-minutowa sesja EFT przeprowadzona z klientami ze specyficzną fobią małych zwierząt, wywołała znaczące zmiany w zachowaniu. Owe znaczące zmiany w zachowaniu uzyskane po leczeniu metodą EFT utrzymały się i utrwaliły, jak pokazało badanie kontrolne przeprowadzone w 6-9 miesięcy po leczeniu. 

Wells, S., Polglase, K., Andrews, H.B., Carrington, P., Baker, H.A. "Evaluation of a meridian-based intervention, Emotional Freedom Techniques (EFT), for reducing specific phobias of small animals"

Pełna wersja tego artykułu dostępna jest na stronie S.Wells'a (w j.angielskim)
http://www.eftdownunder.com/research.html

 

"Jedna sesja EFT jest efektywna w zredukowaniu lęku przed specyficznymi zwierzętami: Kontrolowane badanie laboratoryjne". Referat przedstawiony na drugiej dorocznej konferencji Association for Comprehensive Energy Psychology w San Diego, w maju 2001  

Badanie powyższe zostało powtórzone w Queens College w Nowym Jorku przez dr Harvey Baker i dr Linda Siegel. Wyniki leczenia fobii małych zwierząt metodą EFT porównano z wynikami w grupie nie objętej żadnym leczeniem, oraz z wynikami w grupie objętej niedyrektywną terapią. Rezultat porównania okazał się prawie identyczny z wynikami badania pierwotnego.

"Harvey A. Baker i Linda Siegel, "One session of Emotional Freedom Techniques is effective for reducing fear of specific animals: A controlled laboratory study."

 

"Ewaluacja Technik Emocjonalnej Wolności: Alternatywne leczenie lęku", 
The Scientific Review of Mental Health Practice, Vol 2, No. 1, pp. 20-25

Psychologowie Wendy Waite i Mark D. Holder (2003) z Departamentu Psychologii Okanagan University College w Kanadzie odkryli, że jednorazowe zastosowanie EFT daje istotną redukcję zgłoszonego lęku w populacji studentów uniwersytetu. Dowodzą oni, że EFT i systematyczna desensytyzacja posiadają niektóre cechy wspólne.

Wendy L. Waite and MarkD. Hodder, (2003) "Assessment of the Emotional Freedom Technique: An Alternetive Treatment for Fear"

 

"Skuteczność Technik Emocjonalnej Wolności w redukcji lęku przed publicznym występowaniem". Referat przedstawiony na konferencji w Western Australian branch of the College of Counseling Psychologists w marcu 2001

Psychologowie Sharon Jones i dr Henry B. Andrews z Curtin University (Jones and Andrews, 2001) przeprowadzili badanie nad metodą EFT. Metoda EFT została zastosowana przez psychologów z uniwersyteckiego centrum terapeutycznego, a terapii poddane zostały osoby z lękiem przed publicznym występowaniem. Osoby odbyły jedną 45-minutową sesję. Rezultaty badania wykazały istotne obniżenie poziomu lęku po sesji EFT. Autorzy śledząc przebieg sesji odnotowali, że poziom lęku istotnie obniżył się już po 15 minutach stosowania EFT i systematycznie obniżał się aż do końca sesji.

Sharon Jones and Henry B. Andrews, "The efficacy of Emotional Freedom Techniques in reducing public speaking anxiety: An exploratory study."

 

"Efekty terapii meridianowej, EFT, na symptomy PTSD ofiar wypadków samochodowych". Referat przedstawiony na dorocznej konferencji Association for Comprehensive Energy Psychology, w Las Vegas, Nevada

Dr. Swingle wraz ze współpracownikami (Swingle, Pulos & Swingle, 2000), badali efekty wpływu EFT u osób z PTSD rozwiniętym w wyniku wypadków samochodowych. Badacze stwierdzili, że w trzy miesiące po tym, jak ofiary wypadków nauczyły się EFT (w dwóch sesjach), ich fale mózgowe wykazały znaczną pozytywną zmianę, a sami badani donosili o istotnej redukcji symptomów PTSD.

Swingle, P., Pulos, L., & Swingle, M., (May, 2000). "Effects of a meridian-based therapy, EFT, on symptoms of PTSD in auto accidents victims".

 

"Efekty metody EFT na częstość występowania ataków u dzieci ze zdiagnozowaną epilepsją". Referat przedstawiony na dorocznej konferencji 
Association for Comprehensive Energy Psychology, Las Vegas, Nevada

W innym badaniu, dr Swingle zastosował EFT jako leczenie u dzieci ze zdiagnozowaną epilepsją. Codziennie, za każdym razem gdy wystąpiło podejrzenie o nadejściu ataku epilepsji, rodzice stosowali u swoich dzieci EFT. Dr Swingle zanotował znaczące zmniejszenie częstości występowania ataków, jak również bardzo dużą poprawę w badaniu EEG u tych dzieci. Wyniki te uzyskano po dwóch tygodniach codziennego stosowania EFT w domu.

Swingle, P. (May, 2000). "Effects of the Emotional Freedom Techiques (EFT) method on seizure frequency in children diagnosed with epilepsy".

 

"Energo-Psychologia: teoria, wskazówki, dowody." - David Feinstein, 
Energy Psychology Interactive, Joquin Andrade, MD and David Feinstain PhD

Dr medycyny, Joaquin Andrade, oraz Dr psychologii, David Feinstein przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania nad Energo-Psychologią (włączając EFT i TFT).

Na przestrzeni 14 lat w 11 centrach terapeutycznych w Ameryce Południowej przeprowadzono szereg randomizowanych badań naukowych, w których brało 31 tysięcy 400 pacjentów. Jedno z największych badań dotyczyło leczenia pacjentów z zaburzeniami lękowymi. Trwało ono 5 i pół roku i objęło ok. 5 tysięcy pacjentów. Pacjenci ci byli losowo przydzieleni do dwóch grup: eksperymentalnej, w której zastosowano wyobrażenia i wypowiadane zdania wraz z manualnym stymulowaniem wybranych punków akupunkturowych - EFT i TFT, oraz do grupy kontrolnej, gdzie pacjenci poddani zostali terapii poznawczo- behawioralnej, wspomaganej lekami w niektórych przypadkach. Wywiady przeprowadzone po zakończeniu leczenia, jak i wywiady kontrolne 1,3,6 i 12 miesięcy później pokazały, że energo-terapia była znacząco bardziej efektywna od terapii poznawczo-behawioralnej zarówno u pacjentów z częściową jak i całkowitą poprawą.

Wyniki:

Badania nad mapą mózgu przeprowadzone przez dr Andrade i jego grupę badawczą ujawniły, że osoby z zespołem lęku uogólnionego stosujące stymulację punktów akupunkturowych, wyróżniały się normalizacją fal mózgowych, które nie tylko utrzymały się przez kolejnych 12 miesięcy, ale stały się bardziej wyraźne i utrwalone."

Joquin Andrade, MD and David Feinstain PhD, "Energy Psychology: Theory, Indications, Evidence."

Pełen artykuł na ten temat (w j.angielskim) na stronie:http://www.innersource.net/energy_psych/epi_research.htm

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )